آموزش صفرتاصد حسابداری

👩‍🏫👨‍🏫 من یک حسابدار موفق هستم که در

🔹طراحی کدینگ حسابها
🔹کار با نرم افزارهای مختلف حسابداری
🔹ثبتهای پرکاربرد حسابداری
🔹تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
مشاهده آگهی: آموزش صفرتاصد حسابداری