استخدام اینترنتی تاپیست از کل کشور

تایپو با بیش از 9 سال سابقه برای تکمیل کادر تایپیست دور کار خود استخدام میکند:

نیروی مورد نیاز:
تایپیست غیر حضوری در تمامی رشته ها و گرایش ها از سراسر کشور
مشاهده آگهی: استخدام اینترنتی تاپیست از کل کشور