استخدام اینترنتی مولف از کل کشور

چاپ کتاب با بیش از 9 سال سابقه برای تکمیل کادر مولف دور کار خود استخدام میکند:

نیروی مورد نیاز:
مولف غیر حضوری در تمامی رشته ها و گرایش ها از سراسر کشور
مشاهده آگهی: استخدام اینترنتی مولف از کل کشور