جاقاشقی دوقلوگلدار طرح سرامیک (کامپوزیت)

جاقاشقی دوقلو گلدار طرح سرامیک (کامپوزیت)متال هوم
جنس بدنه : کامپوزیت نشکن
مشاهده آگهی: جاقاشقی دوقلوگلدار طرح سرامیک (کامپوزیت)