حمل بار با جرثقیل 50 تن

حمل ماشین آلات سنگین با جرثقیل

نصب قطعات حساس با جرثقیل
مشاهده آگهی: حمل بار با جرثقیل 50 تن