خازن و چگونگی کارکرد آن؟

کاربرد اصلی خازن ها
وظیفه اصلی خازن ها ذخیره انرژی الکتریکی و ازاد سازی انرژی ذخیره شده در صورت لزوم می باشد. به عبارت دیگر ، بار الکتریکی ذخیره شده در آن را شارژ و تخلیه می کند. علاوه بر این ، عملکردهای یک خازن به شرح زیر است
مشاهده آگهی: خازن و چگونگی کارکرد آن؟