درمان شقاق و سایر بیماری های نشیمنگاهی با لیزر

درمان بیماری های نشیمنگاهی با لیزر، بدون درد و خونریزی انجام میشود و نیازی به بیهوشی ندارد و عمل به صورت سرپایی انجام میشود.
مشاهده آگهی: درمان شقاق و سایر بیماری های نشیمنگاهی با لیزر