دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی sonosite

خدمات دستگاه سونوگرافی
فروش دستگاه پرتابل (قابل حمل) قابلیت کار با باتری تا دو ساعت
مشاهده آگهی: دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی sonosite