روتوایلر پوزه مکعبی اصیل

روتوایلر اصیل
پوزه مکعبی
مناسب نگهبانی و گارد
مشاهده آگهی: روتوایلر پوزه مکعبی اصیل