ساخت آبدرمانی در محلات

ساخت آبدرمانی در محلات
هدف از آب درمانی کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب است.
مشاهده آگهی: ساخت آبدرمانی در محلات