ساخت استخر لوکس در تهران

ساخت استخر لوکس – ازن یک گاز است که می تواند با عبور اکسیژن از میدان انرژی نوری (UV OZONE) یا میدان انرژی الکتریکی (CD OZONE) در داخل یک محفظه ایجاد شود.
مشاهده آگهی: ساخت استخر لوکس در تهران