ساخت بام باغ در ورامین

مزایای بام سبز
منافع اقتصادی از طریق کاهش هزینه های انرژی
افزایش ارزش ملک
ایجاد یک زیستگاه طبیعی جدید برای گیاهان و جانوران
مشاهده آگهی: ساخت بام باغ در ورامین