ساخت برکه در ورامین

ساخت برکه مصنوعی از آبنماهای دیگر ساده تر بوده به طوری که می توان بسیار سریع یک برکه کوچک احداث کرد.
مشاهده آگهی: ساخت برکه در ورامین