شافت توربین بلدوزر 85

🔸نام قطعه: #شافت توربین بلدوزر85
🔸شماره فنی قطعه:
#154-13-41651
🔸برند: #ITR
مشاهده آگهی: شافت توربین بلدوزر 85