قفسه و پالت پلاستیکی (ابزار یراق و پیچ و مهره)

پالت های ابزاری و پالت پلاستیک در 10 مدل به شرح ذیل(میلیمتر), سری b , کمپرسی دارای بسته بندی
مشاهده آگهی: قفسه و پالت پلاستیکی (ابزار یراق و پیچ و مهره)