مجری استخر در آجودانیه

پس از انجام محاسبات فوق، باید به منحنی کارایی پمپ که توسط سازنده آن ارایه می‎گردد، مراجعه نمود. منحنی کارایی پمپ، نموداری است که محور عمودی
مشاهده آگهی: مجری استخر در آجودانیه