مجری استخر در قلهک

زمان عملکرد پمپ به طور عمده­ به اندازه پمپ بستگی دارد، ولی پمپ­ های بزرگتر، هزینه انرژی بیشتری نیز دارند.
مشاهده آگهی: مجری استخر در قلهک