مجری استخر در پاسداران

پمپ گرمایی استخر از انرژی الکتریکی و همچنین هوای گرم‏ شده توسط خورشید استفاده می کند و گرما تولید نمی کند.
مشاهده آگهی: مجری استخر در پاسداران