مرکز پخش انواع منابع مهر افروز / فروش انواع منابع مهر افروز

منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز
زمانی که دمای آب از 20 درجه سانتی گراد به 100 درجه سانتی برسد، حجم آن حدود 4 درصد افزایش می یابد
مشاهده آگهی: مرکز پخش انواع منابع مهر افروز / فروش انواع منابع مهر افروز