میله پرچم اهتزاز

میله پرچم اهتزاز با تبدیل گازی به صورت تلسکوپی با پوشش رنگ اپوکسی نقره ای یا رنگ سفارشی تهیه میشود
مشاهده آگهی: میله پرچم اهتزاز