پیمانکار مجاز استخر در محلات

زیر کار قبل از نصب کاشی استخری می بایستی با مخلوط رقیق آب و چسب مرطوب گردد . این امر سبب جذب شیره ملات و چسبندگی بیشتر بین سطح و کاشی می گردد.
مشاهده آگهی: پیمانکار مجاز استخر در محلات