استان فارس   شهر : شهرستان شیراز شهر : شهرستان آباده شهر : شهرستان ارسنجان شهر : شهرستان استهبان شهر : شهرستان اقلید شهر : شهرستان بوانات شهر