استان گلستان شهر : شهرستان گرگان شهر : شهرستان آزادشهر شهر : شهرستان آق قلا شهر : شهرستان بندر ترکمن شهر : شهرستان بندر گز شهر : شهرستان