استان اصفهان شهر : شهرستان اصفهان شهر : شهرستان آران و بیدگل شهر : شهرستان اردستان شهر : شهرستان برخوار و میمه شهر : شهرستان تیران و کرون