استان لرستان شهر : شهرستان خرم‌آباد شهر : شهرستان ازنا شهر : شهرستان الشتر شهر : شهرستان الیگودرز شهر : شهرستان بروجرد شهر : شهرستان پلدختر شهر :