استان خراسان رضوی شهر : شهرستان مشهد شهر : شهرستان باخرز شهر : شهرستان بجستان شهر : شهرستان بردسکن شهر : شهرستان تایباد شهر : شهرستان تخت جلگه