استان سیستان و بلوچستان شهر : شهرستان زاهدان شهر : شهرستان ایرانشهر شهر : شهرستان چابهار شهر : شهرستان خاش شهر : شهرستان دلگان شهر : شهرستان زابل