استان خراسان جنوبی شهر : شهرستان بیرجند شهر : شهرستان بشرویه شهر : شهرستان سرایان شهر : شهرستان سربیشه شهر : شهرستان فردوس شهر : شهرستان قائنات شهر